Popis projektu

„Škola pro všechny" je projekt zaměřený na podporu rovných podmínek pro vzdělávání žáků s různým typem handicapů, který realizuje Základní škola, Trutnov, Komenského 399. Projekt podpořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.ČEHO CHCEME DOCÍLIT?                       

Hlavním cílem projektu je rozvíjet rovné podmínky pro vzdělávání žáků se  speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) od 1. do 9. ročníků ZŠ Trutnov, Komenského 399.

Dílčí cíle:

  • prostřednictvím pravidelného programu doučování podpořit žáky na I. a II. stupni se SVP v upevňování učiva a poskytnout možnost zlepšit si školní prospěch
  • vytvořit metodiky pro práci s žáky se SPU.
  • podpořit osobnostní rozvoj žáků, jejich bezproblémové začlenění do třídního kolektivu a celkově podpořit snazší adaptaci na školní prostředí
  • poskytovat metodickou podporu a poradenství pedagogům, žákům se SVP i jejich rodičům
  • zapojit rodiče do vzdělávacího procesu žáků


KOMU JE PROJEKT URČEN?

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci se SVP. Dále se projekt zaměřuje na pedagogy, kteří se výuce žáků se SVP věnují. Třetí cílovou skupinu tvoří rodiče/ zákonní zástupci žáků, které chceme prostřednictvím projektových aktivit do vzdělávacího procesu jejich dětí zapojit a poskytnout jim podporu při jejich výchově.
 


CO JSOU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY?

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby:

  • se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, specifickými poruchami učení nebo chování),
  • se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním apod.),
  • se sociálním  znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Pravidelný program doučování

Reedukace specifických poruch učení

Malé růstové skupiny

Metodická podpora a poradenství

Tvorba metodik pro výuku žáků s SPU

 

JAK DLOUHO PROJEKT POTRVÁ?

Projekt bude realizován od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2014.