Tisková zpráva: Bilance projektu Škola pro všechny

Tisková zpráva

 

Název: BILANCE PROJEKTU ŠKOLA PRO VŠECHNY


V Trutnově dne 2. 7. 2013

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 má za sebou již druhý školní rok realizace projektu Škola pro všechny, který je zaměřený na pomoc zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci mohou bezplatně využívat pravidelný program doučování v hlavních vyučovacích předmětech, pomoc speciálního pedagoga či školní psycholožky nebo se zapojit do podpůrných skupinových aktivit. Zároveň jsou průběžně vytvářeny metodické materiály pro práci pedagogů v hodinách. Projekt Škola pro všechny se ve škole realizuje od 1. ledna 2012.

Tento projekt vznikl z iniciativy Mgr. Evy Mičolové, mj. učitelky chemie a metodičky prevence patologických jevů, která na jaře roku 2011 vytvořila za pomoci s pracovníků Centra podpory inkluzivního vzdělávání Hradec Králové jeho koncepci. Následně byla projektová žádost předána k posouzení Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jež je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Na podzim byla škole doručena zpráva o podpoře projektu.

Projekt Škola pro všechny navazuje na předchozí aktivity školy v oblasti poradenství žákům, rodičům a pedagogům, kdy bylo potřeba zajistit finanční prostředky na zachování a zároveň rozšíření složení školního poradenského pracoviště. „Zde působil kromě výchovné poradkyně a metodičky prevence patologických jevů také školní speciální pedagog financovaného z projektu VIP kariéra a díky stávajícímu projektu se podařilo zaměstnat navíc školní psycholožku. V současné době se daří poskytovat komplexní péči zaměřenou na výše uvedené cílové skupiny," sdělila Eva Mičolová, zastupující manažerka projektu.

Po roce a půl realizace projektu využilo podpory celkem 453 žáků v rámci individuální péče speciálního pedagoga, školní psycholožky, programu doučování nebo práce s třídními kolektivy. Pomoc byla poskytnuta 193 dívkám a 260 chlapcům. Nejvíce využívanou formou individuální podpory je pravidelný program doučování a dále pomoc školní psycholožky Mgr. Petry Mackové. Projektoví poradenští pracovníci pomohli také 38 rodičům žáků a 43 učitelům. „V současné době je většina monitorovacích indikátorů projektu úspěšně naplněna, zbývá pouze finalizovat metodické materiály určené pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které se budou publikovat na konci projektu, tj. do 31. 8. 2014," dodala manažerka projektu.

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 je jednou ze sedmi základních škol v Trutnově. Poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Hlavním segmentem jsou běžné třídy základní školy. Kromě toho jsou součásti školy také sportovní třídy a speciální třídy pro děti se zdravotními znevýhodněními, především potom poruchami učení a chování. Vzhledem k bezbariérovosti školy mohou být v těchto třídách integrováni i žáci s tělesným a smyslovým postižením.

 

Tisková zpráva je ke stažení zde.

TZ - Bilance projektu Škola pro všechny