Výroční zpráva za školní rok 2017 - 2018

Na schůzce školské rady při Základní škole, Trutnov, Komenského 399 byla 26. září 2018 schvalován text výroční zprávy za školní rok 2017 - 2018.

Výroční zpráva obsahuje zajímavé bilanční informace, např.:

- Základní údaje o škole

- Přehled oborů vzdělávání

- Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

- Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce  a následném přijetí do školy

- Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP

- Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

- Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických  pracovníků

- Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

- Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní  inspekcí

- Základní údaje o hospodaření školy

- Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

- Další vzdělávání v rámci celoživotního učení

- Projekty financované z cizích zdrojů

- Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery

- Autoevaluace školy

Výroční zpráva je k nahlédnutí na školních internetových stránkách zde

 

Petr Horčička