Poradenské služby

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je tým specializovaných pracovníků (v našem případě pracovnic), kteří ve škole mimo jiné poskytují poradenské služby žákům, zákonným zástupcům i učitelům, zajišťují péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a komunikují při řešení problémů s jinými institucemi jako je pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo Policie ČR. Na naší škole funguje ŠPP ve složení výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog.

ŠPP se zabývá například řešením:

 • výchovných problémů
 • vzdělávacích potíží
 • poruch učení
 • poruch chování
 • kariérového poradenství
 • přihlášek na střední školy
 • problematiky sociálně-patologických jevů (šikana, návykové látky,…) včetně prevence
 • osobních a vztahových problémů

Poradenské služby jsou poskytovány individuálně a při dodržení zásad GDPR.

Jak pracujeme

 • pracuje ve složení výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog,
 • členové týmu poskytují poradenství v oblasti výchovných problémů, vzdělávacích potíží, poruch učení, chování, kariérovém poradenství, řešení problematiky sociálně patologických jevů, vztahových problémů  a dalších situací spojených se školní i rodinnou situací,
 • poradenství je poskytováno žákům jejich zákonným zástupcům, učitelům,
 • spolupracujeme s PPP, SPC ,dle potřeby také s OSPOD, Policií ČR a dalšími institucemi
 • poradenské služby jsou poskytovány individuálně,
 • samozřejmostí je dodržování zásad GDPR

Naše historie

Školní poradenské pracoviště a neb Mnohé se změnilo v poradenství

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování a žáků s postižením prošlo v posledním desetiletí  na naší škole několika zásadními  změnami.

1.  projekty jako Šablony  přivedly do škol speciální pedagogy a psychology 

2.  proběhl  projekt  Škola pro všechny

3. zrušily se speciální třídy

4. nastoupila inkluze

Ve škole se za poslední desetiletí vystřídalo několik speciálních pedagogů a školních psychologů . Všichni ve škole pracovali a pracují jen díky  financování z projektů, ale jejich pomoc žákům a učitelům je velmi významná.

Jako úspěšný se ukázal projekt Škola pro všechny, který probíhal v letech 2012 -2014. Mimo jiné přivedl do školy poprvé školní psycholožku (Mgr. Petru Mackovou). V rámci tohoto projektu věnovali učitelé zvláštní péči dětem s poruchami učení, probíhalo doučování v hlavních předmětech a školní psycholožka pomáhala žákům i jejich rodičům s obtížemi, které přináší školní docházka i běžný život. Speciální pedagog (Mgr. Šolc) vedl speciálně pedagogickou péči pro žáky, kteří ji potřebovali.

Projekt Šablony umožnil speciální pedagožce Mgr. Simoně Fizérové pokračovat v individuální práci s dětmi vyžadujícími speciálně pedagogickou péči.  A na práci Mgr. Mackové postupně navazovali Mgr. Tomáš Komárek a Mgr. Anna Slavková. Projekt Šablony 1,2 je financován rozvojovým programem EU.

Od roku 2017 se naše školství vydalo cestou společného vzdělávání všech dětí bez rozdílů, které vyplývají z možných postižení a poruch. Pro naši školu to znamenalo zrušení speciálních tříd pro žáky s poruchami učení a chování. Tyto třídy byly pro naši školu typické. Nyní se všechny děti s poruchami či postižením vzdělávají v běžných třídách.

Stále na naší škole funguje školní poradenské pracoviště, které je standardně ve složení  výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog. Všichni pracovníci  ŠPP se v maximální míře snaží věnovat žákům, rodičům i učitelům a poskytovat jim podporu a pomoc s jejich obtížemi a problémy různého druhu.

V dalších letech máme v čem pokračovat a na čem pracovat. 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení