Český jazyk

Vedle učiva obsaženého ve školním vzdělávacím programu se žáci zapojují do různých soutěží (Olympiáda v českém jazyce; recitační soutěž). V rámci výuky také probíhají čtenářské dílny ve školní knihovně. Zajímavou možností pro uplatnění svých schopností a dovedností mají žáci na Konferenci mluvních cvičení. Zájemci z řad žáků devátých ročníků se mohou připravovat na přijímací zkoušky. Podle možností také vyučující organizují návštěvy divadelních představení.

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. 

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit formální stránku textů a jejich výstavbu.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

Odkaz na e-learningový portál ČJL: Čeština online

Postup přihlášení:

1. V pravém horním rohu kliknout na "Přihlásit se".

2. Kliknout na "Přihlásit se jako host".

3. Vybrat si oblast k procvičení: Pravopis, Syntax - věta a souvětí, Literatura, Tvarosloví

4. Zadat heslo (sdělí vyučující ČJL)

Všechny testy jsou generovatelné, tzn. pokaždé se vygeneruje zcela jiné zadání. 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení