Školní poradenské pracoviště - školní rok 2018/2019

Pracovníci Školního poradenského pracoviště

Stálými členy týmu ŠPP  jsou  školní psycholog, metodik prevence sociálně patologických jevů  a výchovný poradce. Členy týmu se v jednotlivých případech stávají také třídní učitelé.

 

Mgr. Eva Mičolová

vedoucí ŠPP, metodička prevence sociálně patologických jevů, výchovná poradkyně

Kontakt: micolova@zskomtu.cz, 499 829 677, 4. patro kabinet chemie

 • zajišťuje tvorbu Minimálního preventivního programu pro žáky.
 • přpravuje a  organizuje besedy k prevenci sociálně patologických jevů (kouření, záškoláctví, alkohol, drogy, ...).
 • poskytuje poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících děti, jako je záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami
 • pomáhá při rozpoznávání problému a hledání případné pomoci u dalších odborníků

 

Mgr. Ladislava Špůrová

výchovná poradkyně

Kontakt: spurova@zskomtu.cz, 499 829 677, 4. patro kabinet chemie

 • eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
 • zabývá se profesní orientací žáků
 • eviduje přihlášky žáků na střední školy a střední odborná učiliště
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává a sleduje talentované a nadané žáky
 • vede individuální porady s rodiči - výukové a výchovné problémy žáků
 • ve spolupráci s pedagogickými pracovníky odhaluje a sleduje projevy sociálně patologických jevů a navrhuje opatření pro jejich eliminaci
 • podílí se na vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky


Mgr. Anna Slavková

školní psycholog

Kontakt: slavkova@zskomtu.cz, 734 232 979, přízemí vpravo

Školní psycholog pracuje ve škole s žáky, rodiči a učiteli s tématy, o která obvykle projevují zájem:

Žáci:

 • obtíže v učení a chování, vztahy s rodičem, spolužákem, učitelem
 • práce s třídním kolektivem na zlepšení vztahů mezi žáky
 • volba střední školy

 Rodiče:

 • výchovné a výukové poradenství

Učitelé:

 • metodická podpora a poradenství ve vztahu žák a učitel
 • možnosti práce se vztahy žáků ve třídě prostřednictvím komunitního kruhu / prevence, sociometrie, intervence/
 • Základními principy spolupráce je dobrovolnost a zajištění podmínek bezpečí a důvěry. Například bez souhlasu rodiče nebo žáka nelze konkrétně informovat o průběhu setkání třídního učitele, jiného učitele nebo vedení školy.

 

Způsoby vyjednávání zakázky:

 • Žáci, kteří se chtějí domluvit na setkání, mohou tak učinit prostřednictví svého třídního učitele. Mohou také využít e-mailu nebo telefonního čísla.
 • Konzultace pro rodiče - na setkání je zapotřebí se předem domluvit e-mailem nebo telefonicky.
 • Plánování konzultací s učiteli probíhá přes online tabulku, kterou každý měsíc zasílá školní psycholog.

 

Mgr. Simona Fizérová

školní speciální pedagog

Kontakt: fizerova@zskomtu.cz, 731 574 773, 4.patro, přes třídu 9.D

 • reedukace
 • individuální péče o žáky s poruchami učení
 • individuální  péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
 • individuální péče o žáky s poruchami autistického spektra
 • nácvik sociálních dovedností pro žáky s poruchami autistického spektra
 • individuální konzultace  pro učitele
 • individuální konzultace pro zákonné zástupce  (rodiče)
 • podíl na přípravě Plánů podpory a individuálních vzdělávacích plánů
 • spolupráce s odbornými pracovišti – PPP, SPC

   

Sjednání konzultace

 • žáci prostřednictvím třídních učitelů, výchovného poradce, samostatně v pracovně speciální pedagožky, e -mailem
 • zákonní zástupci: telefonicky, e - mailem 

 

Martin Fiala