Čerstvý vítr z hor

2. 9. 2020

Projekt vytvořil celorepublikovou síť škol, které pustí čerstvý vítr v oblasti SC5 a) do okolních škol, které sdílely zkušenosti, spolupracovaly a inspirovaly se s využitím ťubíků i dalších výstupů projektu.

Anotace projektu:
Projekt vychází ze zkušeností žadatele s tvorbou sítě spolupracujících škol. Řešení podporuje předávání zkušeností mezi pedagogy a vede k neformálnímu vzdělávání. Vede pedagogy k tomu, aby jejich žáci uměli zkoumat přírodu kolem sebe a rozuměli zákonitostem přírody a uměli aplikovat vědomosti. 

Harmonogram projektu
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2016
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2019
Doba trvání (v měsících): 36

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?
Problémem řady škol je izolovanost a nemožnost dlouhodobého, systematického a celorepublikového propojení mezi sebou. Doposud neexistuje funkční síť vzájemně propojených a spolupracujících aktivních pedagogů, kteří by společně sdíleli a obohacovali své zkušenosti, které následně předávali dál. Je potřeba nadále udržovat trend, aby pedagogové mohli dále studovat, hledat nové zdroje v okolních i zahraničních školách, navštěvovat konference. Pedagogové doposud neměli nástroje a prostředky, díky kterým by mohli zajímavé pokusy a zkušenosti šířit i do dosud nedotčených koutů ČR.

Pedagogové nebyli motivováni k tomu, aby své výsledky sdíleli s pedagogy v okolí. Pedagogové neměli prostředky a nástroje k tomu, aby si tvořili krátké videomedajlonky neboli ťubíky, ty mezi sebou sdíleli a snažili se, aby tyto materiály byly inspirací pro pedagogy v okolí. Dnešní žáci nemají zájem o studium přírodovědných oborů, přitom tyto obory mají dle studie STEM uplatnění v budoucích profesích žáků. Dnešní žáci si nedokážou představit praktickou využitelnost poznatků přírodních věd. Fakta těchto oborů jsou jim předkládána pouze formou hotových sdělení, aniž by se žáci mohli na pozorování, experimentu či zkoumání nějak podílet. Nezbytnost propojení odvážného experimentu a z toho vyplývající teoretické zkušenosti nebo vědeckého zobecnění je pro jejich další poznávací vývoj nezastupitelný. Pro běžné pedagogy je obtížné udržet a rozvinout přirozenou touhu žáků, motivovat žáky v pojetí úžas, údiv, zaujetí. Řada pedagogů má vlastní nízkou sebedůvěru a necítí v sobě motivaci stát se lídrem pro své okolí. Je potřeba rozvíjet sebepojetí pedagogů, aby se stali nositeli úcty, tradice a pokrokovosti učení. Není na místě falešná skromnost, ale praktická ukázka pedagogické píle, smysluplné spolupráce a potřebného sebeprosazování. Pedagogové se obtížně orientují v nových technologických trendech a nevyužívají tak všechny možnosti, jak realizovat názornou a zajímavou výuku pro žáky.

Co je cílem projektu?

-Cílem je, aby každý z uzlů sítě 42 spolupracujících škol (3 v každém kraji, kdy z původního počtu 14 škol během tří let naroste počet na 42 škol) dokázal předávat zkušenosti pedagogům z okolních škol, a to jak prostřednictvím 30 projektových odpolední, tak kdykoliv mimo ně.
-Naplnit cíle Strategie vzdělávací politiky ČR i Strategie digitálního vzdělávání.
-Naplnit specifické cíle OP VVV.
-Naplnit priority definované v rámci KAP a MAP.
-Navázat na OPVK jako je výzva 44 a IROP a přesunout pozitivní zkušenosti na celorepublikovou úroveň.
-Přinášet pedagogům trendy z oblasti vzdělávání, kterými jsou: STEM, myšlenky společného vzdělávání, výchova lídrů, mentorů.
-Zajistit otevřené vzdělávání, zprostředkovat více směrů a trendů tak, aby si aktivní pedagogové mohli vybrat oblast, která je pro ně přirozená a předávat v této oblasti zkušenosti svému okolí.
-Podporovat pedagogy, aby se stali sebevědomými osobnostmi v oblasti vzdělávání, podporovat přirozenou autoritu pedagogů, jejich schopnosti předávat své zkušenosti na žáky a okolí.
-Umožnit okolním školám inspiraci pro další směřování v inovativní činnosti s využitím prostředků IROP, OP VVV.
-Podporovat SC5 a) směrem k mezipředmětovým vazbám a aplikovat znalosti, dovednosti a KK do života žáků.
-Umožnit využití potenciálu každého žáka včetně žáků se SVP, umožnit jim zažít školní úspěch.
-Zavést nové formy spolupráce s využitím zkušeností např. SharePointu nebo ťubíků.
-Zajistit bezproblémové vedení projektu s ohledem na efektivní využití rozpočtu projektu.
-Zajistit kvalitní evaluaci projektu, sledovat změny v realizaci projektu.
-Zajistit pokračování aktivit a udržovat kolegiální funkční sítě i po skončení projektu.
-Prohloubit mezinárodní spolupráci škol, spolupráci s odborníky, spolupráci s aktéry působících v oblasti vzdělávání a se zaměstnavateli s ohledem na potřeby trhu práce.
-Připravit žáky na studium na vysoké škole i další profesní rozvoj a to rozvojem KK, schopnosti řešit problémy a dotahovat je do konce.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V projektu bude realizováno 5 klíčových aktivit+povinná aktivita Řízení projektu:

- KA01 Společná prezenční setkávání
Cílem společných setkání je nastavení vzájemné důvěry a harmonického fungování směřovaného ke společnému cíli, kterým je funkční síť kolegiálních center, které jsou přínosem pro své okolí.

- KA02 Společná on-line setkávání
Cílem klíčové aktivity KA02 je konkrétní příprava jednotlivých témat, výměna zkušeností jak k jednotlivým tématům přistoupit, tak výměna poznatků, jak v projektu využít získané vybavení.

- KA03 Centra kolegiální podpory (CKP)
CKP fungují jako jedinečné životaschopné uzly, které jsou součástí funkční sítě vzájemně propojených CKP. Tato jedinečná platforma je podporována příjemcem dotace, a to po stránce finanční, odborněmetodické, technické i materiální. V rámci činnosti center je zajišťováno vzdělávání a spolupráce v rámci KA01 a KA02, podílení se na tvorbě výstupů při využití materiálních zdrojů projektu v rámci KA04 i sledování a vyhodnocování změny dosahované v rámci KA05. Hlavním hmatatelnou činností jednotlivých uzlů a tím i celé sítě CKP je organizace projektových odpolední.

- KA04 Nástroje pro fungování CKP
Jednotlivá CKP budou mít k dispozici prostředí typu SharePoint a vybaveni pro rozvoj svých kompetencí a pro vyzkoušení poznatků ve své praxi. Aby vybavení využívali při realizaci projektových odpoledních i při individuální podpoře pedagogů okolních škol v rámci činnosti CKP. A vybavení je dodáváno především, aby projektová odpoledne byla pro okolní školy maximálně praktická, názorná, aby si mohli zúčastnění pedagogové odnést hmatatelný výstup pro svou pedagogickou práci i profesní rozvoj. Rozsah vybavení je dodatečně široký, aby bylo možné připravit projektová odpoledne jedinečná, zajímavá a v celém rozsahu, který přírodovědné předměty i s mezipředmětovým
přesahem obnášejí.

- KA05 Evaluace
Aktivita KA05 je průřezová, probíhá po celou dobu projektu a sleduje změnu a řídí kvalitu v KA01-KA04.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení