IROP

2. 9. 2020

Cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení s vazbami na klíčové kompetence a budování bezbariérovosti.

Název výzvy: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Název projektu: Objevitelé potřebují moderní školu
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU

Anotace projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení s vazbami na klíčové kompetence a budování bezbariérovosti.
Modernizace odborné počítačové učebny
Zajištění standardu konektivity
Modernizace učebny fyziky
Výstavba nové venkovní zelené učebny
Zajištění bezbariérového přístupu do nově otevřených prostor školního centra Ámos
Zajištění konektivity školy a připojení k internetu v souladu s přílohou č. 9 Specifických pravidel.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 14. 09. 2016
Předpokládané datum ukončení: 20. 04. 2020

Popis projektu:
Projekt řeší nedostatky ve stávající infrastruktuře školy a to, že přístup do školního centra Ámos není ze všech školních prostor bezbariérový a pro osoby používající bezbariérových komunikací činí přístup do těchto prostor komplikovanější cestu a je nekomfortní. V tomto úseku nemá škola zajištěny stejné podmínky pro hendikepované žáky a úplnou bezbariérovou dostupnost veškerých prostor školy.
Projekt řeší zasíťování školy a nedostatečné připojení k internetu, hlavní doménový řadič a datový server již nevyhovují požadavkům na kvalitu připojení a nevyhovuje ani konfigurace serveru. Realizací projektu bude vyřešen potřebný standard konektivity, stávající kabelové vedení je v podlahových šachtách a je značně poškozené. Hlavní firewall neumožňuje nasazení Antivirové, Antispamové kontroly dat, není možné nasadit funkci blokování stránek nevhodného obsahu.
Stávající počítače svým výkonem již neodpovídají požadavkům na rychlost připojení pro plynulé zvládání výukových systémů a při interaktivní výuce. Vybavení a zařízení učebny fyziky nevyhovuje požadavkům na kvalitativní potřeby moderní výuky tohoto předmětu.
V současné době na škole znatelný nedostatek prostor pro výuku předmětů obsahujících přírodní vědy a environmentální výchovu. Výuka těchto předmětů probíhá v běžných učebnách školy. Škola
tak nemůže v současné době zajistit žákům možnosti výuky, bádání a zkoumání přírody a života v samotné přírodě.

Aktivity, které budou v projektu realizovány:
V rámci projektu budou realizovány hlavní podporované aktivity projektu, které směřují k naplnění
cílů a indikátorů projektu. Jedná se o:
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování
přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
- pořízení vybavení budov a učeben,
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
Výsledky projektu
Modernizace odborné počítačové učebny spočívající v úpravě podlahové krytiny, pořízení nových a výkonných PC stanic pro žáky i učitele včetně kancelářského balíku Office. Bude pořízen výkonný interaktivní dataprojektor, učebna bude vybavena novým nábytkem s vhodným dispozičním řešením, do třídy bude pořízena skříň a tabule.
V rámci konektivity bude nakoupen nový server, pořízení aktivních prvků pro zajištění požadovaných
standardů konektivity, provedení rekonstrukce nevyhovující kabeláže v prostorách školy, zapracování
zásad využívání ICT a přístupu k síti do vnitřních předpisů školy.
V rámci modernizace odborné učebny fyziky bude tato učebna vybavena novou počítačovou stanicí a kancelářským balíkem Office, výkonným interaktivním dataprojektorem, bude pořízen nový nábytek v počtu 30 ks židlí a 30 ks pohyblivých variabilních stolů.
V rámci zajištění Bezbariérovosti centra Ámos bude instalována šikmá zvedací plošina s rovnou dráhou mezi 2 stanicemi, pro přepravu imobilních osob.
V rámci výstavby nové venkovní zelené učebny bude postavena venkovní učebna s napojením na infrastrukturu vody a elektřiny ze stávajících zdrojů v místě.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení