Zelená školní učebna

Hledáme sponzory

V letošním školním roce zahájíme přípravné práce pro výstavbu Zelené školní učebny. Altán, osázený okrasnou zelení, bude sloužit všem žákům naší školy. Jeho součástí bude i nášlapná stezka pro nejmenší ze školní družiny.

Rádi bychom touto cestou oslovili Vás, všechny přátele školy, a požádali  Vás o finanční dar na naši učebnu. Na učebnu už přispěli žáci ze všech tříd naší školy. Nejlepší  sběrači byli - Nikola Eliášová, Veronika Hůlková, Barbora a František  Matykovi.

Budeme Vám vděčni za každou, sebemenší částku. Průběh a výsledky sbírky budeme zveřejňovat na webových stránkách naší školy.

Stručný popis projektu:

Základní škola Komenského sídlí na jihozápadním okraji města Trutnova. Škola je posazena v celkově klidném a ekologicky výhodném místě. To je podtrženo okolní parkovou úpravou, která ji odděluje od okolní komunikace a zároveň navazuje na přirozené části krajiny. Kolektiv učitelů se snaží inovativními projekty podpořit celkový chod školy. Škola má k dispozici poměrně velký školní areál, ve kterém jsou nově vybudovaná sportovní hřiště a několik travnatých ploch bez využití. Novinkou je doplnit výuku možností učení přímo v přírodě - přeměnit část pozemku školy na školní zahradu a vytvořit místo pro učení přímo v přírodě. Dle návrhu v příloze žádosti bude instalován do zahrady školy dřevěný altán, jehož okolí bude upraveno (výsadba keřů, nášlapná stezka atd.). Originální technické řešení altánu bude spolu s budovou školy tvořit ucelený architektonický komplex. Na doposud travnaté části pozemku před školní družinou žáci vysadí ovocné stromy. Realizace zelené školní učebny v podobě zastřešeného altánu podpoří environmentální aktivity a rozvoj spolupráce se  středisky ekologické výchovy, což je hlavním cílem našeho projektu a jeho činnosti jsou zakotveny v  plánu environmentální výchovy naší školy.

Cílem projektu je zvyšovat environmentální gramotnost dětí a mládeže a navazovat a rozvíjet spolupráci s ostatními subjekty ekologické výchovy. Cílovou skupinou jsou žáci základní školy a rádi uvítáme i žáky ostatních škol, kteří takové možnosti nemají.  Na projektu bude pracovat tým učitelů a pracovníků školy, kteří mají zkušenosti s jinými projekty, které už na škole úspěšně fungují. Do budoucna je zajištěna materiální i personální podpora školy pro stavbu zelené školní učebny včetně okolní zeleně. Hlavním obsahem projektu je praktická činnost žáků naší školy ve spolupráci se společností Trutnovská zeleň se sídlem na nedalekém Bojišti a střediskem ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově.

 

Zelená školní učebna má budoucnost. Přítomnost u základní školy je zárukou jejího využití, protože zájem dětí i rodičů o naši školu stále roste a kapacita školy nestačí tento zájem uspokojit. Pro ekologickou výchovu se budou využívat při aktivitách nové pracovní listy a prakticky se zapojí žáci v přírodním prostředí, které dobře znají. Počítáme s využitím přírodě blízkých lokalit v okolí školy. Žáci naší školy získají nové učební prostředí, které si budou moci sami tvořit, realizovat naučnou stezku, starat se o následné využití i udržitelnost celého projektu.

 

 

Lenka Jírová