Přijímací zkoušky do sportovní třídy

SPORTOVNÍ TŘÍDY
ZŠ Komenského v Trutnově

Ve středu 23.dubna 2014 se budou konat talentové přijímací zkoušky do budoucí 6.třídy Základní školy Komenského v Trutnově. V 6.ročníku bude vytvořena nová „sportovní třída (ST)" s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Sportovní třídy jsou určené všem žákům a žákyním, kteří mají rádi pohyb, sport a uvítali by více hodin tělesné výchovy týdně. Součástí náplně jsou dva výcvikové tábory ročně (zimní a letní). Žáci díky tomuto systému získávají pod vedením aprobovaných učitelů, kteří jsou zároveň držiteli nejvyšších trenérských licencí, kvalitní všeobecný pohybový základ. Nadstavba, tzn. specializovaná příprava, pak probíhá v režii jednotlivých sportovních klubů, se kterými škola úzce spolupracuje a vytváří podmínky umožňující skloubit studium a sport. V současné době nabízíme žákům členství v těchto sportovních odvětvích (klubech):
• běh na lyžích Mgr. Oskar Šretr 604 381 549
• basketbal Mgr. Petr Kapitulčin 777 810 417
• sportovní lezení / kanoistika Mgr. Martin Macek 604 773 815
• florbal - školní kroužek Mgr. Petr Horčička 603 181 582
• sport.gymnastika Monika Slavková 776 610 311
(Členství v klubech není podmínkou zařazení do sportovní třídy)

Nejen všestranně zaměřená tělesná výchova, ale i mimoškolní sportovní aktivity probíhají ve školním sportovním areálu, který patří mezi nejmodernější v republice. Mimo sportovní vyžití nabízí škola svým žákům i výuku v nadstandardně zařízených počítačových učebnách, třídy s interaktivními tabulemi a výuku všech světových jazyků.

Přijímací zkoušky se skládají z jednoduchých pohybových testů - člunkový běh, skok z místa, hod, desetiskok, leh-sedy 1min, shyby, hloubka předklonu, sprint 50m, běh 1km.
Mgr.Oskar Šretr, vedoucí trenér ST
..................................zde odstřihněte .........................................................

PŘIHLÁŠKA k přijímacím zkouškám do sportovní třídy
Pozn. Vyplněný dotazník odevzdejte třídnímu učiteli do 16.4.2014. Děkuji.


jméno žáka..............................................datum narození.................................

bydliště...............................................................telefon.................................

škola.....................................................................třída................................

průměrný prospěch v 1.pololetí 5.třídy........................................................

provozuje dítě nějaký sport? NE ANO jaký?..............................................

mám zájem o přihlášení mého dítěte do sportovního klubu při ZŠ Komenského (zakroužkujte)

běh na lyžích florbal gymnastika

horolezectví,vodáctví basketbal

Dne................... podpis rodičů...................................

Ivana Juhászová