Základní informace o projektu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000332
Zkrácený název projektu: Dětské kluby v ZŠ Komenského Trutnov
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_15_013
Název výzvy: Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl m. Prahu
Název projektu CZ: Pomáháme rodičům - péče o děti mimo školní výuku v ZŠ Komenského Trutnov

Anotace projektu:
Cílem projektu je pomoc rodičům sladit jejich pracovní život s péčí o děti prvního stupně. Žadatel disponuje školní družinou, avšak její kapacita je nedostatečná a podávaný projekt na tento problém reaguje. Zároveň je zde vysoká poptávka rodičů po příměstských táborech v období letních,
podzimních i jarních prázdnin. V projektu budou tedy realizovány dětské kluby (kapacitně doplňující školní družinu), příměstské tábory a doprovody dětí do kroužků. Projektu předcházela analýza potřeb rodičů.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24
Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2016

Hlavní cíl projektu:
Zlepšit podmínky pro sladění pracovního a rodinného života rodičů dětí mladšího školního věku (1.- 5.ročník) v ZŠ Komenského, Trutnov v době realizace projektu od září 2016 do srpna 2018.

Specifické cíle projektu:
1. Rozšířit nabídku služeb péče o děti 1. stupně ZŠ navazující na stávající služby ve školním roce 2016/17 a 2017/2018. Cíl bude naplňován provozováním dětských klubů, jejichž činnost bude přímo navazovat na současnou provozní dobu ŠD a rozšíří možnost péče o děti o 30 dětí (2 dětské kluby).
2. Dalším prostředkem pro dosažení cíle je organizace prázdninových příměstských táborů pro děti 1. stupně v době letních a jarních prázdnin ve školním roce 2016/17 a 2017/2018
3. Důležitým prostředkem pro dosažení cíle bude realizace doprovodů pro děti do a z kroužků (1 - 3 x týdně), která pomůže min. 35 rodičům

Cílová skupina:
Cílovou skupinu projektu představují rodiče, kteří jsou zapojeni na trhu práce, nebo o zapojení usilují, a pečují o děti navštěvující 1. stupeň základní školy. Z územního hlediska se jedná o rodiče z kraje Královehradeckého. V projektu bude podpořeno minimálně 130 rodičů, předpokládáme však
zapojení většího množství rodičů (nebyli např. započítáni rodiče budoucích prvňáků). Potřeby rodičů byly zjišťovány pomocí dotazníkových šetření a rozhovorů v průběhu září 2015, dále z dostupných odborných analýz (např. Kalíšková K., Münich D.: Češky: Nevyužitelný potenciál země, Centrum pro ekonom. výzkum a doktorské studium UK v Praze 2012), strategických dokumentů kraje (např. Koncepce rodinné politiky JM kraje na období 2015-2019; Dlouhodobý záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královehradeckého kraje) a z demografických statistik.
Mezi základní potřeby rodičů, zejména žen, pečujících o děti mladšího školního věku patří zajištění péče o děti, která by pokrývala rozsah jejich plného pracovního uplatnění. Rodiče mnohdy nemají možnost zapojit se na trh práce v souladu se svojí kvalifikací a v rozsahu úvazku plně odpovídajícímu jejich potřebám i požadavkům trhu práce. Konkrétně často chybí možnost péče o děti ráno před začátkem školního vyučování a v odpoledních hodinách, kdy se stávající zařízení uzavírá ještě před skončením pracovní doby rodičů. Dalším aspektem je nedostačující kapacita zařízení jako takových, a to v důsledku nedostatečného financování školních družin, či v důsledku celkového demografického nárůstu počtu dětí ve věku 6-10 let.

Do projektu budou zapojeni rodiče, resp. přijímány jejich děti na základě uzavíraných smluv o poskytování péče. Během realizace projektu budou v kontaktu s rodiči jak vychovatelé a vychovatelky působící v dětských klubech a příměstských táborech, tak projektový manažer. V průběhu projektu
budou vyhodnocovány jejich potřeby a zohledněny v možné aktualizaci poskytování služby (např.časový rozvrh klubů a příměstských táborů).

 

Petr Horčička