Poslání sportovních a sportovně turistických kurzů

 1. Sport a turistika spojená s dalšími tělovýchovnými a rekreačními činnostmi v přírodě je v našich podmínkách jednou z nejpřístupnějších a také nejvíce rozšířených celoživotních pohybových aktivit. Význam spočívá především v tom, že rozvíjí tělesnou kondici, žáci se pohybují ve zdravém přírodním prostředí, prohlubuje se poznání přírodních krás, vychovává jedince ke správnému vztahu k životnímu prostředí, působí významně esteticky a eticky.
 2. Součástí obsahu tělesné výchovy je i sport, turistika a pobyt v přírodě, plnící vedle cílů vzdělávacích a výchovných též významné cíle zdravotní a rekreační.
 3. Významným prvkem společných setkání dětí je i společenská stránka těchto akcí. Je tedy žádoucí, aby se jich zúčastňovali i třídní učitelé.
 4. Z hlediska obsahu, věkových zvláštností žáků a úrovně fyzické zdatnosti se kurzy dělí na sportovní a sportovně turistické:
  1. sportovní kurzy - jsou organizovány pouze pro sportovní třídy školy dle sportovního zaměření žáků (výcvikové tábory)
  2. sportovně turistické kurzy - jsou organizovány pro všechny žáky školy a z hlediska obsahu a věku dětí dále členěny:
   • turistiký kurz - organizovaný pro 6. ročník
   • lyžařský kurz - organizovaný pro 7. ročník
   • cykloturistický kurz - organizovaný pro 8. ročník
   • rafting - organizovaný pro 9. ročník
   • ozdravný pobyt - organizovaný pro žáky od 4. ročníků školy se zdravotními obtížemi
 5. Žáci se zúčastňují kurzu pouze se souhlasem rodičů žáka (zákonného zástupce).

Obsah kurzu 

 1. Obsah sportovních kurzů je dán sportovním zaměřením žáka.
 2. Obsah sportovně turistických kurzů vychází z názvu kurzu.
 3. Všechny kurzy jsou dále doplněny turistikou, sporty v přírodě, pobytem v přírodě a dalšími rekreačními činnostmi. Turistika pěší, vodní, horská, lyžařská a cykloturistika se vhodně kombinuje dle podmínek.
 4. Nedílnou součástí kurzů je i kulturně poznávací činnost (návštěva kulturních památek a památných míst, významných přírodních výtvorů apod.).
 5. Obsah kurzů doplňují dále teoretická a praktická témata zvolené formy turistiky (technika jízdy na kole a lodi, údržba a drobné opravy, péče o výzbroj a výstroj), dále procvičování a upevňování dovedností z předlékařské první pomoci, uplatňování ekologických zásad při pobytu v přírodě, používání základních tábornických dovedností, orientace v terénu a další topografické dovednosti atd.

Organizace kurzů 

 1. Kurzy se organizují formou internátní.
 2. Kurzy se organizují zpravidla pětidenní. Při větší vzdálenosti místa konání kurzu je možné celkové trvání kurzu prodloužit. 
 3. Objekt, v němž se kurz pořádá, musí odpovídat obecně závazným právním předpisům a směrnicím.
 4. Organizováním a vedením kurzu je pověřen zpravidla zkušený učitel, případně učitel, který má s danými kurzy dostatečné zkušenosti. Ten předloží alespoň  2 týdny před zahájením kurzu návrh plánu kurzu, materiální a personální zajištění, časový rozvrh (denní režim + plán), finanční zajištění. Plán kurzu schvaluje ředitel školy, případně jeho zástupce.
 5. Vedoucí kurzu zodpovídá za jeho řádnou organizační přípravu, personální obsazení kurzu učiteli, příp. externími instruktory, zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení žáků o zásadách bezpečnosti. Při realizaci kurzu upřesňuje denní program, určuje denní pohotovost a službu, řídí činnost jednotlivých instruktorů, dbá na dodržování stanoveného programu praktické a teoretické části kurzu a odpovídá za hospodárnost kurzu. Vypůjčí-li si vedoucí kurzu školní materiál, nese za něj plnou zodpovědnost. Jeho povinností je také svěřený materiál včas a v pořádku vrátit správci sbírky. Jakékoliv poškození musí neprodleně po příjezdu z kurzu nahlásit. Nepřesahuje-li počet účastníků 60 žáků, vedoucí kurzu vede též výcvik jednoho družstva.
 6. Instruktor odpovídá za plnění výchovného a výcvikového programu svěřeného družstva, za zdraví a bezpečnost jeho členů. Podle pokynů vedoucího kurzu vykonává pedagogický dozor a pomáhá při zajišťování teoretického a kulturně výchovného programu kurzu. Družstvo má maximálně 15 členů.
 7. Péči o zdraví účastníků kurzu je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo jím pověřený instruktor, který má pro tuto činnost potřebné znalosti a předpoklady. Účastní-li se kurzu více než 30 žáků, musí být ustanoven zvlášť zdravotník.
 8. Pokud stravování na kurzu není zajištěno v restauračním zařízení, stará se o přípravu stravy pro děti vždy alespoň jedna dospělá osoba k tomuto účelu vyčleněná.
 9. Kurzy i s nižším počtem než 30 žáků doprovázejí 3 dospělé osoby.
 10. Sportovní kurzy se organizují najednou pro všechny žáky sportovních tříd v jeden termín. Sportovně turistické kurzy se mohou slučovat ze dvou i více tříd v závislosti na počtu žáků.
 11. Účast záků sportovních tříd je povinná. Vyjímkou jsou pouze kurzy konané v zahraničí. Sportovně turistické kurzy se uskuteční pouze tehdy, pokud počet účastníků kurzu neklesne pod 75% z celkového počtu žáků třídy.

Bezpečnost a ochrana zdraví 

 1. Rodiče (zákonní zástupci) žáka předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý, nebylo mu nařízeno karanténní opatření a ani jim není nic známo o eventuálním styku žáka s nakažlivou chorobou. Toto prohlášení musí být podepsáno v den odjezu na kurz. Žák by měl mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny.
 2. Vedoucí kurzu buď před zahájením kurzu nebo na jeho počátku provede řádné a průkazné poučení žáků o možnostech vzniku úrazu.
 3. Před zahájením kurzu se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou.
 4. Instruktoři jsou povinni při výcviku dbát na úroveň pohybové vyspělosti, předchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žáků. Během jednotlivých činností přihlížejí k aktuálnímu počasí, zařazují včas a v přiměřené míře přestávky pro odpočinek.
 5. Případný úraz vedoucí registruje jako školní úraz a zajistí sám nebo prostřednictvím zdravotníka řádné ošetření. V případě vážného úrazu informuje neprodleně ředitele školy a rodiče poškozeného žáka.
 6. Vedoucí kurzu je povinen přesvědčit se vhodným způsobem před zahájením cyklistického kurzu o úrovni znalostí žáků z pravidel silničního provozu. Je nutné též zjistit technický stav jizdních kol. Na lyžařských kurzech je zkontrolována lyžařská výzbroj žáků.
 7. Před kurzem, jehož obsahem je vodní turistika, je vedoucí povinen přesvědčit se o stupni plavecké vyspělosti účastníků. Na tomto kurzu je též povinná pro každého účastníka kurzu plavecká vesta a přilba. Při raftingu má jeden instruktor zodpovědnost maximálně za jeden raft.
 8. Základní horolezecký výcvik může provádět pouze kvalifikovaný instruktor horolezectví.
 9. U fyzicky náročnějších kurzů (sportovní, lyžařské a cykloturistické kurzy) je vhodné zařadit zpravidla 3. den půldenní odpočinek od hlavní činnosti kurzu.

Pracovně právní a ekonomické zajištění 

 1. Náklady na kurz si hradí žáci sami. Sociálně slabším žákům může přispět městský úřad.
 2. Doprovázejícím pracovníkům náleží cestovní náhrady podle zákona 119/1992 Sb., o cestovních náhradách ve znění pozdějších předpisů.
 3. Po dobu kurzu přísluší učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům plat, jako když vyučují nebo konají jinou práci ve škole.
 4. S externími instruktory uzavírá ředitel školy dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce, dohodu o pracvovní činnosti podle § 236 a 237 Zákoníku práce.
 5. Náhrada za opotřebování vlastní výzbroje a výstroje výchovných pracovníků kurzu se může hradit. 
 6. Pro všechny pracovníky kurzu zajišťující pedagogický dozor platí nařízení obecně platných právních předpisů (Zákoník práce, pracovní řád ...).

Pozn.: Pokud v průběhu kurzu nebo i po jeho absolvování budou zjištěny jakékoliv nedostatky, vedoucí kurzu, případně i instruktoři ztrácí nárok na odměnu. Povinností vedoucího kurzu je nejpozději do týdne odevzdat vyúčtování kurzu vedení školy. Pokud tak neučiní, opět ztrácí nárok na odměnu.

V Trutnovně dne 1. září 2012

Mgr. Petr Horčička
ředitel ZŠ, Trutnov, Komenského 399