Základní charakteristika

Lokalizace školy

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 (dále jen škola) se nachází ve městě Trutnov, v jeho jihozápadním okraji. Blízko školy je významná křižovatka silnic první třídy směrem na Hradec Králové a Jičín. Škola sousedí se sídlištěm z 50. let, dále se poblíž nachází přidružená obec Trutnova Volanov, střední odborná škola, zástavba starších bytových domů, vilek, hřbitov, montážní haly firem. Vzdálenost od centra města je cca 10 minut pěší chůze. Stejnou dobu trvá cesta na autobusové a vlakové nádraží. Škola je posazena v celkově klidném a ekologicky výhodném místě. To je podtrženo okolní parkovou úpravou.

Stavebně-technická charakteristika školy

Škola byla dokončena v roce 1959 a v září téhož roku slavnostně otevřena. Od této doby škola fungovala jako úplná základní škola pro děti z již zmíněného přilehlého sídliště. Jednalo se stavebně o typickou stavbu školy z 50. let, které byly v tehdejší ČSR stavěny dle unifikovaných projektů. Měla tři podlaží a kapacitu třiceti tříd. Do roku 1999 škola značně technicky zchátrala a nevyhovovala prakticky žádným stavebně-technickým, hygienickým a pedagogickým parametrům. Právě v tomto roce byla zahájena kompletní rekonstrukce včetně dostaveb sportovních areálů. Celková rekonstrukce byla dokončena v roce 2003 a stála 225 miliónů korun. Částečně byla hrazena ze státního rozpočtu a částečně z rozpočtu obce. Rekonstrukce byla nesmírně náročná organizačně, neboť probíhala za provozu školy.

Komplex školy se skládá ze čtyř hlavních částí. Hlavní budova se rozšířila o půdní vestavbu, a tím vznikly nové prostory pro odborné učebny (přírodopisu, chemie, výtvarné výchovy, knihovny, jazykové učebny, počítačové učebny, fyziky). V hlavní budově sídlí vedení školy a též všechny kabinety vyučujících (kromě učitelů tělesné výchovy). Budova školní družiny a jídelny byla také rozšířena o půdní vestavbu, kde se nachází oddělení družiny a tři učebny. Školní kuchyně byla rozšířena tak, aby splňovala náročné hygienické normy.

Nejvýraznější změnu doznala sportovní část. Byla přistavěna hala pro míčové sporty a pro 628 sedících diváků, její kompletní zázemí a horolezecká stěna. Dále potom sportovně-rehabilitační a kondiční centrum Ámos, které je v současnosti rekonstruováno na pět oddělení školní družiny. Stávající tělocvičny byly rekonstruovány a přestavěny na gymnastickou a univerzální tělocvičnu. Poblíž původních tělocvičen jsou i kabinety tělesné výchovy včetně skladů sportovního materiálu.

Poslední částí je venkovní sportovní areál. Ten obsahuje dvě univerzální hřiště s umělým povrchem, atletický ovál s umělým povrchem a lehkoatletickými sektory, asfaltovou dráhu pro kolečkové lyže a dětské hřiště pro děti prvního stupně a družinu. Celý areál je v perfektním stavu včetně interiérové výbavy. Škola je kompletně zasíťována pro datové přenosy a je elektronicky zajištěna. Ve škole je více než 150 počítačových stanic připojených do školní sítě a 50 telefonních poboček s možností přímé telefonní volby.

Pedagogická charakteristika školy

Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Základním segmentem jsou běžné třídy základní školy. Od 6. ročníku je vždy první třída v pořadí třídou s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žáci v těchto třídách jsou do nich vybíráni na základě talentových zkoušek a jsou členy převážně ve škole sídlících sportovních klubů. Jedná se o běžecké lyžování, horolezectví, kanoistiku, dále potom florbal, tenis, basketbal a další sporty. Na výuce v těchto třídách se podílejí špičkoví trenéři uvedených sportů. Tradice sportovních tříd v naší škole začala již v sedmdesátých letech a řadu let vychováváme úspěšné reprezentanty ČR.

Vzhledem k tradici a bezbariérovosti školy integrujeme i tělesně a smyslově postižené žáky, dále žáky se zdravotními znevýhodněními, žáky s poruchami učení a chování. Preferujeme individuální přístup a redukovaný objem učiva. O umístění do tříd je ze strany rodičů veliký zájem.

Kromě již zmíněných sportovních a pedagogických úspěchů má škola tradičně úspěchy v umisťování absolventů na střední školy a v nesportovních soutěžích. Za silnou stránku naší školy se léta považuje vybavení školy, inovativní výuka jazyků a přírodovědných předmětů. I v ostatních předmětech je výuka na vysoké úrovni a škola je nyní na veřejnosti vnímána jako velmi prestižní. O tomto svědčí mimo jiné vysoký nárůst počtu žáků. Výraznou devizou školy je mimoškolní činnost. Velký počet sportovních oddílů a kroužků všestranných aktivit (cizí jazyky, výtvarná a keramická činnost, mediální a počítačové aktivity) je doplněn aktivní činností školní družiny, v poslední době velmi kvalitně a agilně působící školní knihovnou, školním táborem, projektovými dny, sběrovými akcemi apod. Speciální a tradiční místo mají na II. stupni i léty prověřené sportovně - turistické kurzy.

 

Charakteristika skladby žáků

Kapacita školy činí 750 žáků, v současné době je ze 100% zaplněná. Trend počtu žáků je již několik let stoupající, což svědčí opět o kvalitě a inspirujícím prostředí školy. Základní jádro žáků tvoří žáci ze spádové oblasti školy. Velmi výrazné procento žáků tvoří dojíždějící z jak blízkých tak i vzdálených částí Trutnova a přilehlých obcí. 

Personální charakteristika školy

Pedagogický sbor je věkově různorodý, zkušený a kvalitní. V současné době ho tvoří více než 45 učitelů. Z nich všichni splňují podmínky kvalifikace pro výkon povolání učitele na základní škole. Někteří učitelé si rozšiřují kvalifikaci. Pedagogové jsou pověřeni dalšími činnostmi, jako například výchovným poradenstvím, prevencí rizikového chování, správou počítačové sítě a metodikou ICT, vedením metodických sdružení, třídnictvím, prevencí sociálně-patologických jevů, řízením knihovny, správou kabinetů a sbírek atp. Pedagogové se pravidelně vzdělávají v rámci DVPP. Všichni učitelé jsou počítačově gramotní a zvládají běžnou i pokročilou práci s počítačem. Vedení školy tvoří ředitel školy a dva zástupci.

Školní družina je zastoupena jednou vedoucí vychovatelkou a šesti vychovatelkami.

Ve škole pracuje několik asistentů pedagogů. Osvědčenou kvalitou školy je pozice speciálního pedagoga a školního psychologa, kteří zajišťují provoz školního poradenského pracoviště. Technický personál tvoří školník, referentka majetku a správy školy, správce počítačové sítě a uklízečky. Administrativu zajišťují hlavní účetní, hospodářka školy a pokladní. Školní kuchyni řídí vedoucí školního stravování, s ní potom spolupracuje sedm kuchařek a pracovnice úklidu.

Ekonomicko-právní charakteristika školy

1. 1. 1996 škola získala právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Trutnov. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky) a příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, investice). Hlavní výdajovou položkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na energie, vodu, údržbu a pomůcky. Kromě již zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy, obědy pro cizí strávníky), příspěvky z grantů, sponzorské příspěvky od rodičů.

Škola je plátcem DPH od 1. 5. 2005. Účetnictví školy je zajištěno externí firmou. Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy včetně multimediální techniky a sportovního materiálu.

Přehled hlavní činnosti školy

Hlavním účelem a posláním organizace je základní vzdělávání a výchova žáků prvního až devátého ročníku v rámci plnění povinné školní docházky a poskytování souvisejících školských služeb.

Organizace vykonává činnost:

  • základní školy

  • školní družiny

  • školní jídelny

Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli uvedenými v § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "školský zákon"). V souladu s § 16 školského zákona dále poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní družina poskytuje v souladu s § 111 školského zákona zájmové vzdělávání za účelem naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.

Školní jídelna poskytuje školské služby v souladu s § 119 školského zákona. Školní jídelna zajišťuje kromě stravování žáků rovněž závodní stravování zaměstnanců organizace.

Předmět doplňkové činnosti školy

Předmětem doplňkové činnosti organizace je:

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1-3 živnostenského zákona,
b) pronájem nemovitostí, jejich částí, bytových a nebytových prostor,
c) hostinská činnost,
d) výroba elektřiny dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence č. 111016841.