Krátké povídání o historii a budoucnosti ojedinělé Školní knihovny

KDO CHCE ŠKOLNÍ KNIHOVNU?

Školní knihovna oslavila desáté jubileum své existence činorodou prací. Jedná se o ojedinělou instituci v rámci kraje, která jako jedna z mála školních knihoven vyhovuje moderním parametrům kladeným na knihovnu v 21. století (vybavení počítačovou a audiovizuální technikou, metodická spolupráce s vedoucí knihovnou).  Dlouhodobý přínos Školní knihovny a neutuchající zájem o ni představují vysoká čísla návštěvnosti i výpůjček. Ročně uspokojí požadavky 6 tis. návštěvníků, vykazuje fond čítající více než 3 tis. knih, periodik a dalších dokumentů. Je členem Klubu dětských knihoven.

 

Má-li zůstat Školní knihovna při Základní škole Komenského knihovnou opravdu moderní - tzn. inspirativní, informační a multimediální - musí se postavit tváří v tvář novým výzvám, které souvisejí se čtenářskou gramotností. Musí lákat své čtenáře do svých prostor svým obsahem i svým pojetím. S přispěním sponzorů bude možné nakoupit moderní knihy mimočítankové četby, bude možné vyhlašovat aktivity podporující čtení a četbu během vyučování i po něm. 


Dobrovolní dárci umožní rozvíjet čtenářské dovednosti a bude rozvíjet porozumění textu. Prostředkem pro tyto cíle budou různé výukové a výchovné činnosti během vyučování, čtenářské ankety o nejlepší knihy Školní knihovny, bude možné rozvíjet čtení jako skutečně aktuální požadavek současného člověka. Děti musí přicházet do své Školní knihovny s důvěrou, že v ní budou nacházet odpovědi na své otázky, že naleznou moderní knihovní fond a aktuální výsledky bádání. Žáci i dospělí musí pociťovat, že podpora různosti informačních zdrojů je ve Školní knihovně opravdu  masivní. Školní knihovna za deset let svého trvání nasbírala mnohé zkušenosti a podněty, které hodlá s novým fondem, doplněným moderními knihami a moderními technologiemi, realizovat. 

 

Školní knihovna se během svého vývoje stala naprosto nezbytnou součástí školního života, a proto jsou na ni kladeny i větší nároky než na ostatní vzdělávací a zájmové prostory školy. Takové požadavky má splňovat nejen podle dospělých, ale především z pohledu dětí. Je třeba, aby se knihovna stala více než jenom "půjčovnou" knih a periodik.  Děti handicapované se zde setkávají s knihou mnohem snadněji než děti bez zdravotních nebo vzdělávacích komplikací. 

 

Je potřeba, aby Školní knihovna zůstala volnočasovým centrem, kde děti z různých sociálních skupin mohou trávit svůj volný čas. Knihovna se tak stane součástí školní prevence sociopatologických jevů, kriminality a drogové závislosti. V prostorách Školní knihovny se realizuje výuková činnost, knihovna je základní nositelkou informačních zdrojů pro naše žáky, ve školním vzdělávacím programu Ámos je v mnoha učebních oborech a oblastech vyzdviženo, jak nepostradatelnou roli knihovna v učebním procesu má. Rozvoj čtenářských dovedností je zde realizován od nejnižších až po nejvyšší třídy. 

 

Školní knihovna svou činností rozvíjí čtenářskou gramotnost na naší škole více než deset let a realizuje ročně více než 5 tisíc výpůjček knih, periodik a dalších dokumentů. Návštěvníci knihovny, jimiž jsou žáci školy i dospělí, se mohou připojit na internet, učit se v inspirativním prostředí či strávit v knihovně volný čas. Přes všechnu péči, kterou knihovně a dětem věnují učitelé ve volném čase, se akutně nedostávají finance na vybavení publikacemi či materiálem a mzdy pedagogického dozoru. Knihovna potřebuje vybavit knihovní fond a vzbudit zájem o nové encyklopedie  a vědecko-technická periodika. 

 

Děkujeme, jestli se rozhodnete nám pomoci!

Mgr. Petr Horčička