Málopočetné třídy pro žáky s poruchami učení

Na naší škole se v málopočetných třídách (dříve speciálních) vzdělávají žáci od 1. do 9. ročníku, ve školním roce 2017/18 to jsou třídy 3.D, 6.D a 7.D. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných a sportovních tříd č.j. ZSKT//0411/2016. Tyto třídy navštěvují především žáci s poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie), s ADHD a se smyslovým a tělesným postižením. Pro výuku jsou využívány všechny prostory školy - třídy, odborné učebny - fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, informatiky, dílny, školní knihovna, družina a keramická dílna. Vedle učebnic používají učitelé velké množství dalších pomůcek - speciální pracovní sešity, pomůcky pro reedukaci poruch, výukové programy na počítačích, interaktivní tabuli.

 Jednotlivé formy práce se žáky:

1. individuální reedukace poruch učení

2. náprava komunikativních schopností a dovedností žáků

3. využití  speciálních programů na počítačích

4. využití školního poradenského pracoviště

Ve škole jsou učitelé I. stupně a někteří II. stupně se vzděláním ve speciální pedagogice.

Ve škole probíhá individuální logopedická náprava a speciální doučovací hodiny.

V některých třídách spolupracují s třídními učiteli pedagogičtí asistenti.