PROJEVY SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

 Poruchy učení se projevují nejen při osvojování čtení, psaní a počítání, ale jsou doprovázeny řadou dalších obtíží.

Dyslexie

           - porucha může postihovat rychlost čtení (dítě čte pomalu nebo pouze slabikuje), správnost (dítě zaměňuje písmena, domýšlí text), porozumění čtenému textu.

Dysgrafie

            - porucha psaní postihující úpravu písemného projevu i osvojování jednotlivých písmen a spojení hláska-písmeno.

 Dysortografie

            - porucha pravopisu. Projevuje se tzv. specifickými dysortografickými chybami, negativně ovlivňuje i proces aplikování mluvnického učiva.

 Dyskalkulie

            - postihuje operace s čísly, matematické představy, prostorové představy při práci s čísly i při geometrii.

Pozor! Ne každé pomalé čtení je dyslexie, ne vždy lze obtíže v matematice omlouvat dyskalkulií. Je nutné brát v úvahu individuální tempo dozrávání dětí i učení se novým poznatkům.

 

Přestože se při osvojování uvedených dovedností poruchy projevují nejvýrazněji, lze je sledovat i v mnoha dalších dovednostech a schopnostech. Například:

 Poruchy soustředění

            Dítě se soustředí krátkodobě, nevydrží delší dobu ani u činnosti, která ho zajímá. Hůře se soustředí při klimatických změnách, v době, kdy je organismus oslaben (před nebo po nemoci), při zvýšeném psychickém vypětí (konflikty v rodině, mezi spolužáky atd.).

 Poruchy pravolevé a prostorové orientace

            Záměny pravé a levé strany na sobě i v prostoru, obtíže při orientaci v sešitě, knize, na lavici, v místnosti i budově.

 Poruchy sluchového vnímání, vnímání a reprodukce rytmu

            V této souvislosti nemáme na mysli sluchové vady ve smyslu nedoslýchavosti různého stupně, ale schopnost rozlišovat stále jemnější přírodní zvuky i elementy lidské řeči.

Poruchy zrakového vznímání

            Nejde o poruchy zrakové ostrosti, ale o schopnost rozlišovat jednotlivé detaily vnímaných tvarů, zvládat oční pohyby při čtení.

Poruchy řeči

            tj. poruchy porozumění řeči, vyjadřování a výslovnosti.

Poruchy jemné a hrubé motoriky

            Nejen pohyby těla, rukou, prstů, ale i oční pohyby např. při čtení.

 Poruchy chování vznikající jako následek poruch učení

            Projevují se upozorňováním na sebe, šaškováním, časté jsou neurotické projevy, strach, napětí. Obranou bývá reakce typu „Mně to nevadí".