Informace o projektu Studentské minipodniky Severovýchod

Název projektu: Studentské minipodniky Severovýchod

Předpokládané datum zahájení projektu: 
01.09.2014 

Předpokládané datum ukončení  projektu:
31.07.2015

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:
11,0

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu "Studentské minipodniky Severovýchod" je rozvoj podnikatelských dovedností na II. stupni ZŠ a SŠ v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji. Podporovanou aktivitou je podaktivita 2. V projektu vytvoříme a budeme reálně provozovat 8 studentských minipodniků (SM). Všechny SM respektují zaměstnávání osob se zdravotním omezením a tím podporují koncept sociálního podniku.

Klíčové aktivity:
01 rozvoj podnikatelských kompetencí pedagogů (PP) a podporovatelů
02 založení funkčních SM (vždy 2 u jednotlivých škol)
03 realizace soustavné ekonomické činnosti SM
04 evaluace a metodická příručka

Cílovou skupinou jsou:
- žáci II. stupně ZŠ a SŠ - 80 osob
- pedagogičtí pracovníci II. stupně ZŠ a SŠ - 52 osob

Projekt je nadregionální, žadatelem je ZŠ Komenského Trutnov, partnery jsou ZŠ Prodloužená Pardubice-Polabiny, ZŠ Stráž pod Ralskema Obchodní akademie Jánské Lázně (pro zdravotně postižené).

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení kompetencí žáků a pedagogů zapojených ZŠ a SŠ v oblasti podnikatelských dovedností, rozvoj ekonomického a ekologického uvažování a cítění. Nástrojem pro to je realizace podaktivity 2, tj. vytvoření a realizace reálně fungujících studentských minipodniků (dále jen SM). Úkolem SM je pozitivně nastínit způsob fungování firmy v reálných podmínkách a vštípit dětem základní podnikatelské principy a dovednosti.

Díky aktivnímu zapojení partnera OA Janské Lázně (dále OAJ), se kterou žadatel dlouhodobě spolupracuje např. na projektu "Škola pro všechny" (pro zdravotně postižené děti), účast zdravotně postižených v realizačním týmu (podporovatelé), plánovaná spoluprace se sociálními podniky (viz KA 03) a zohlednění zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci SM, podporujeme koncept sociálního podnikání.

K naplnění cílů jsou určeny Klíčové aktivity:

01rozvoj podnikatelských kompetencí pedagogů (PP) a podporovatelů
02 založení funkčních SM (vždy 2 u jednotlivých škol)
03 realizace soustavné ekonomické činnosti SM
04 evaluace a metodická příručka

Výstupem je:
- 52 podpořených pedagogů ZŠ a SŠ prostřednictvím kurzů a exkurzí
- 80 podpořených žáků II. stupně ZŠ a SŠ
- vytvoření a realizace 8 SM v rámci volitelných předmětů a kroužků s charakterem sociálního podniku
- Metodická příručka s evaluační zprávou (povinné pro podkativitu 2)

Ve všech KA využijeme moderních metody mentorování a metody Learning by Doing (LbD) - učení se praxí. Dále dojde k:

- prohloubení spolupráce mezi školami (sdílení poznatků a zkušeností)
- začlenění výstupů do ŠvP
- vytvoření konceptu metodické podpory zavádění SM do standardní výuky škol
- prohloubení spolupráce s podnikatelskými subjekty v jednotlivých regionech, zejména se sociálními podniky (Ergotep, Trutnovská zeleň, družstvo TEXman, Ergoeduka).

 

Petr Horčička